آرشیو برچسب های: حذف صفر وردپرس

حذف صفر بعد اعشار در ووکامرس

برای حذف اعشار در قیمت های ووکامرس (مانند تصویر زیر) از تابع زیر در فایل function.php استفاده می کنیم. برای دسترسی به فایل function.php می توانید اینجا را بخوانید. <?php // Show trailing zeros on prices, default is to hide it. add_filter( ‘woocommerce_price_trim_zeros’, ‘wc_hide_trailing_zeros’, 10, 1 ); function wc_hide_trailing_zeros( $trim ) { // set to [ادامه …]