نمایش فایل های یک مسیر

در سرورها می توان فایل های یه مسیر را نمایش داد ولی از لحاظ بصری تعریف چندانی ندارند

در این آموزش می خواهیم با استفاده از PHP و CSS یک نمایش زیبا از یک مسیر را داشته باشیم. می توانید پیش نمایش این آموزش رو هم اینجا ببینید.

خب میریم سراغ آموزش

ابتدا:

 1. یک فایل Index.php در مسیر دلخواه داخل سرور ایجاد کنید.
 2. یک فایل .htaccess کنار فایل Index.php ایجاد کنید.
 3. یک فایل style.css هم ایجاد کنید و از فایل Index.php به آن متصل شوید.

داخل فایل Index.php کد زیر را قرار می دهیم:

<!doctype html>
<html>

<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Directory Contents</title>
 <link rel="stylesheet" href=".style.css">
 <script src=".sorttable.js"></script>
</head>

<body>

 <div id="container">
 
  <h1>Directory Contents</h1>
  
  <table class="sortable">
   <thead>
    <tr>
     <th>Filename</th>
     <th>Type</th>
     <th>Size <small>(bytes)</small></th>
     <th>Date Modified</th>
    </tr>
   </thead>
   <tbody>
   <?php
    // Opens directory
    $myDirectory=opendir(".");
    
    // Gets each entry
    while($entryName=readdir($myDirectory)) {
     $dirArray[]=$entryName;
    }
    
    // Finds extensions of files
    function findexts ($filename) {
     $filename=strtolower($filename);
     $exts=split("[/\\.]", $filename);
     $n=count($exts)-1;
     $exts=$exts[$n];
     return $exts;
    }
    
    // Closes directory
    closedir($myDirectory);
    
    // Counts elements in array
    $indexCount=count($dirArray);
    
    // Sorts files
    sort($dirArray);
    
    // Loops through the array of files
    for($index=0; $index < $indexCount; $index++) {
    
     // Allows ./?hidden to show hidden files
     if($_SERVER['QUERY_STRING']=="hidden")
     {$hide="";
     $ahref="./";
     $atext="Hide";}
     else
     {$hide=".";
     $ahref="./?hidden";
     $atext="Show";}
     if(substr("$dirArray[$index]", 0, 1) != $hide) {
     
     // Gets File Names
     $name=$dirArray[$index];
     $namehref=$dirArray[$index];
     
     // Gets Extensions 
     $extn=findexts($dirArray[$index]); 
     
     // Gets file size 
     $size=number_format(filesize($dirArray[$index]));
     
     // Gets Date Modified Data
     $modtime=date("M j Y g:i A", filemtime($dirArray[$index]));
     $timekey=date("YmdHis", filemtime($dirArray[$index]));
     
     // Prettifies File Types, add more to suit your needs.
     switch ($extn){
      case "png": $extn="PNG Image"; break;
      case "jpg": $extn="JPEG Image"; break;
      case "svg": $extn="SVG Image"; break;
      case "gif": $extn="GIF Image"; break;
      case "ico": $extn="Windows Icon"; break;
      
      case "txt": $extn="Text File"; break;
      case "log": $extn="Log File"; break;
      case "htm": $extn="HTML File"; break;
      case "php": $extn="PHP Script"; break;
      case "js": $extn="Javascript"; break;
      case "css": $extn="Stylesheet"; break;
      case "pdf": $extn="PDF Document"; break;
      
      case "zip": $extn="ZIP Archive"; break;
      case "bak": $extn="Backup File"; break;
      
      default: $extn=strtoupper($extn)." File"; break;
     }
     
     // Separates directories
     if(is_dir($dirArray[$index])) {
      $extn="<Directory>"; 
      $size="<Directory>"; 
      $class="dir";
     } else {
      $class="file";
     }
     
     // Cleans up . and .. directories 
     if($name=="."){$name=". (Current Directory)"; $extn="<System Dir>";}
     if($name==".."){$name=".. (Parent Directory)"; $extn="<System Dir>";}
     
     // Print 'em
     print("
     <tr class='$class'>
      <td><a href='./$namehref'>$name</a></td>
      <td><a href='./$namehref'>$extn</a></td>
      <td><a href='./$namehref'>$size</a></td>
      <td sorttable_customkey='$timekey'><a href='./$namehref'>$modtime</a></td>
     </tr>");
     }
    }
   ?>
   </tbody>
  </table>
 
  <h2><?php print("<a href='$ahref'>$atext hidden files</a>"); ?></h2>
  
 </div>
 
</body>

</html>

در این فایل PHP از کتابخانه جاوااسکریپت  sortable.js برای مرتب کردن جدول استفاده شده است. که از این لینک می توانید آن را دانلود کنید و کنار فایل های موجود قرار دهید.

حالا در فایل style.css کد زیر را قرار می دهیم:

* {
 padding:0;
 margin:0;
}

body {
 color: #333;
 font: 14px Sans-Serif;
 padding: 50px;
 background: #eee;
}

h1 {
 text-align: center;
 padding: 20px 0 12px 0;
 margin: 0;
}

h2 {
 font-size: 16px;
 text-align: center;
 padding: 0 0 12px 0; 
}

#container {
 box-shadow: 0 5px 10px -5px rgba(0,0,0,0.5);
 position: relative;
 background: white; 
}

table {
 background-color: #F3F3F3;
 border-collapse: collapse;
 width: 100%;
 margin: 15px 0;
}

th {
 background-color: #FE4902;
 color: #FFF;
 cursor: pointer;
 padding: 5px 10px;
}

th small {
 font-size: 9px; 
}

td, th {
 text-align: left;
}

a {
 text-decoration: none;
}

td a {
 color: #663300;
 display: block;
 padding: 5px 10px;
}

th a {
 padding-left: 0
}

td:first-of-type a {
 background: url(./.images/file.png) no-repeat 10px 50%;
 padding-left: 35px;
}

th:first-of-type {
 padding-left: 35px;
}

td:not(:first-of-type) a {
 background-image: none !important;
} 

tr:nth-of-type(odd) {
 background-color: #E6E6E6;
}

tr:hover td {
 background-color:#CACACA;
}

tr:hover td a {
 color: #000;
}

/* icons for file types (icons by famfamfam) */

/* images */
table tr td:first-of-type a[href$=".jpg"], 
table tr td:first-of-type a[href$=".png"], 
table tr td:first-of-type a[href$=".gif"], 
table tr td:first-of-type a[href$=".svg"], 
table tr td:first-of-type a[href$=".jpeg"] {
 background-image: url(./.images/image.png);
}

/* zips */
table tr td:first-of-type a[href$=".zip"] {
 background-image: url(./.images/zip.png);
}

/* css */
table tr td:first-of-type a[href$=".css"] {
 background-image: url(./.images/css.png);
}

/* docs */
table tr td:first-of-type a[href$=".doc"],
table tr td:first-of-type a[href$=".docx"],
table tr td:first-of-type a[href$=".ppt"],
table tr td:first-of-type a[href$=".pptx"],
table tr td:first-of-type a[href$=".pps"],
table tr td:first-of-type a[href$=".ppsx"],
table tr td:first-of-type a[href$=".xls"],
table tr td:first-of-type a[href$=".xlsx"] {
 background-image: url(./.images/office.png)
}

/* videos */
table tr td:first-of-type a[href$=".avi"], 
table tr td:first-of-type a[href$=".wmv"], 
table tr td:first-of-type a[href$=".mp4"], 
table tr td:first-of-type a[href$=".mov"], 
table tr td:first-of-type a[href$=".m4a"] {
 background-image: url(./.images/video.png);
}

/* audio */
table tr td:first-of-type a[href$=".mp3"], 
table tr td:first-of-type a[href$=".ogg"], 
table tr td:first-of-type a[href$=".aac"], 
table tr td:first-of-type a[href$=".wma"] {
 background-image: url(./.images/audio.png);
}

/* web pages */
table tr td:first-of-type a[href$=".html"],
table tr td:first-of-type a[href$=".htm"],
table tr td:first-of-type a[href$=".xml"] {
 background-image: url(./.images/xml.png);
}

table tr td:first-of-type a[href$=".php"] {
 background-image: url(./.images/php.png);
}

table tr td:first-of-type a[href$=".js"] {
 background-image: url(./.images/script.png);
}

/* directories */
table tr.dir td:first-of-type a {
 background-image: url(./.images/folder.png);
}

تبریک کار تمام است.

دوستانی هم که سورس رو آموزش رو می خواهند از اینجا دانلود کنند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *