آبان, ۱۳۹۷ بدون نظر آموزش

کد زیر را به فایل single  اضافه کنید تا پست های مرتبط را بدون افزونه نشان دهید.

<?php  //for use in the loop, list 5 post titles related to first tag on current post

  $backup = $post;  // backup the current object
  $tags = wp_get_post_tags($post->ID);
  $tagIDs = array();
  if ($tags) {
    $tagcount = count($tags);
    for ($i = 0; $i < $tagcount; $i++) {
      $tagIDs[$i] = $tags[$i]->term_id;
    }
    $args=array(
      ‘tag__in’ => $tagIDs,
      ‘post__not_in’ => array($post->ID),
      ‘showposts’=>5,
      ‘caller_get_posts’=>1
    );
    $my_query = new WP_Query($args);
    if( $my_query->have_posts() ) {
      while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>
        <h3><a href=”/<?php the_permalink() ?>” rel=”bookmark” title=”<?php the_title(); ?>”><?php the_title(); ?></a></h3>
      <?php endwhile;
    } else { ?>
      <h2>No related posts found!</h2>
    <?php }
  }
  $post = $backup;  // copy it back
  wp_reset_query(); // to use the original query again
?>
برچسب ها

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *